Posted in ทั่วไป

บาร์เบอร์พาเพลิน

พ่อมาส่งจ้อยที่ร้านตัดผมและก็บอกจ้อยว่า ถ้าตัดผมเสร็จให้นั่งรอพ่ออยู่ที่ร้าน ห้ามไปไหน พ่อเอาของไปส่…

อ่านเพิ่ม